Ładowacz nieczystości stałych

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ECO PROBE Sp. z o.o. w Pszczółkach lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: ładowacz nieczystości stałych” w terminie do dnia 23.04.2021 r. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.pszczolki.p