Pracownik robót w wydziale dróg i utrzymana terenów zielonych

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych
 w art. 22(1) kodeksu pracy, a w szczególności mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach 
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECO PROBE Sp. z o.o. zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)”. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ECO PROBE Sp. z o.o. w Pszczółkach, mailowo pod adresem: ecoprobe@ecoprobe.pl lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko:PRACOWNIK ROBÓT w terminie do dnia 18.06.2021r. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych ​nie będą informowane.