Sprawdzanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Sprawdzanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Eco Probe Sp. z o.o. z siedziba w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 1 informuje,

że od dnia 01.04.2021 roku na terenie Gminy Pszczółki, odbędzie się sprawdzanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod kątem połączenia z wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

Miejsce wykonywania kontroli w danym terminie może ulec zmianie, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane przeszkody.

 

 

Ponadto informujemy, że:

 

Zgodnie z Art. 9. pkt 1. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Zgodnie z Art. 28 pkt 4a. kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.