Polityka prywatności aplikacji mobilnej EcoProbe

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Administratorem Państwa danych jest ECO PROBE sp. z o.o. (83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 1, tel. 690 009 360, mail: ecoprobe@ecoprobe.pl). 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza zgłoszenia problemu jest ECO PROBE sp. z o.o. (83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 1, tel. 690 009 360, mail: ecoprobe@ecoprobe.pl). 

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W 

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

• przetwarzane zgodnie z prawem, 

• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

 

1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą: a) formularza zgłaszania problemu: 

• adres e-mail, 

• miejscowość; 

• formularza do podlicznika: 

• adres e-mail, 

• miejscowość; 

2. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. urządzenia oraz systemu operacyjnego. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

3. Cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora: 

• świadczenie usług drogą elektroniczną, 

• rozwiązywanie problemów technicznych, 

• obsługa zgłoszeń, które są kierowane do Spółki. 

4. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. 

5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez aplikację mobilną upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

6. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. 

W związku z przetwarzaniem danych Klient ma prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania swoich danych osobowych, 

• usunięcia swoich danych osobowych, 

• ograniczenia ich przetwarzania, 

• przenoszenia danych osobowych, 

• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Z uprawnień tych można skorzystać gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane będą nieprawidłowe lub niekompletne, 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; dojdzie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzaniu danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku, 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: kiedy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie konieczności usunięcia ich; dane nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


§ 3 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 


1. Korzystanie z aplikacji mobilnej oraz podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: 

• osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 

• jest to konieczne do korzystania z aplikacji. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w § 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji. 


§ 4 PLIKI KONFIGURACYJNE 


1. Aplikacja używa plików konfiguracyjnych, które zapisują się po stronie urządzenia usługobiorcy, zbierają ostatni wybrany obszar w kalendarzu wywozu odpadów, identyfikator dla powiadomień PUSH. Po odinstalowaniu aplikacji lub czyszczeniu pamięci lub danych aplikacji wszystkie pliki zostają usunięte z urządzenia. 


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

2. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy. 

3. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. 

4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności prosimy o nie instalowanie aplikacji mobilnej bądź odinstalowanie jej. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności