Dokumenty do pobrania

Zlecenie wykonania usługi
Wniosek o umowę na wodę i ścieki
Umowa na dostawę wody  i odprowadzanie ścieków
Wniosek o wypowiedzenie za porozumieniem
Wniosek o zmianę danych osobowych
Upoważnienie do odbioru faktur
Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej
Oświadczenie o niezamieszkaniu
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza
Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Umowa na usługi asenizacyjne
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych
Wniosek o wydanie warunków poboru wody 
z hydrantu przeciwpożarowego
Ogólne warunki świadczenia usług
Regulamin użytkowania worków na gruz 
- big bag oraz oświadczenie - darmowy raz do roku 
Regulamin użytkowania i wynajmu worków na gruz 
- big bag lub kontenerów 
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pszczółki
Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Pszczółki w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę ECO PROBE Sp. z o.o. z siedziba 
w Pszczółkach – w zakresie usługi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej