Dokumenty do pobrania

Wniosek o wypowiedzenie za porozumieniem
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pszczółki
Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Ogólne warunki świadczenia usług
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych
Porozumienie, rozwiązanie umowy Gmina Spółka
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza
Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza