Ogłoszenie o taryfach za wodę i ścieki

Prezes Zarządu Spółki Eco Probe działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm,) ogłasza: 

 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Pszczółki obowiązujące od 03.03.2021r. do 02.09.2022r. 

 

zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.351.2021/D.JM z dnia 11 lutego 2021r. z uwzględnieniem dopłat, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/192/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie dopłat do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych:


Decyzja dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w gdańsku 
nr GD.RZT.70.351.2021/D.Jm z dnia 11 lutego 2021r.